Kontakt z Nami i lokalizacja:

Dane firmy i nasz adres:

LIPSTICK Dorota Musiał

ul. P. Skargi 35,  95-200 Pabianice

NIP: 731-166-82-93

Tel: 42 211-70-18

Gsm: 607-648-486

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma LIPSTICK Dorota Musiał z siedzibą w Pabianicach informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez LIPSTICK Dorota Musiał.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest LIPSTICK Dorota Musiał, adres: ul. P. Skargi 35, 95-200 Pabianice, posługująca się nadanym numerem NIP: 731-166-82-93.

2. Firma LIPSTICK wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: lipstick@lipstick-design.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.) w celu kierowania do Pani/Pana  treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie LIPSTICK na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes LIPSTICK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes LIPSTICK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b.) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,
d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. LIPSTICK Dorota Musiał nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży
b). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną
c). W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez LIPSTICK treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie
d). W przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną
e). W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych LIPSTICK prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. P. Skargi 35, 95-200 Pabianice) lub elektronicznej (wiadomość email na adres lipstick@lipstick-design.pl).

8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez LIPSTICK jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.